hypermedia blog

static site generator

hypermedia blog

commit history

 • xero <x@xero.style>07/08/24
  437f2dd873 style(css): general theme updates
 • xero <x@xero.style>07/06/24
  fbf76d2c97 fix(typo): s/g//g 🚿
 • xero <x@xero.style>07/06/24
  c396b40d5f style(theme): reorganize css 🎨
 • xero <x@xero.style>07/04/24
  f5eb69f8c8 fix(icons): fix bug in lean icon css script 🐝
 • xero <x@xero.style>07/04/24
  04086fe63c style(css): lots of them updates 🎨
 • xero <x@xero.style>07/04/24
  4852df85cc style(css): move from b64 to web fonts 📝
 • xero <x@xero.style>07/04/24
  357d82d88d chore(css): s/cssnano/csso/ postcss 🔧
 • xero <x@xero.style>07/03/24
  72749f682f chore(ignore): 𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙚 𝙢𝙚! 🙈
 • xero <x@xero.style>07/03/24
  fca1804596 feat(content): blogging 📝
 • xero <x@xero.style>07/03/24
  8fb9b4f124 chore(deps): 𝖚𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 𝖉𝖊𝖕𝖘 📦
 • xero <x@xero.style>06/26/24
  69dcf52f0d fix(style): minor tweaks 🔧
 • xero <x@xero.style>06/26/24
  b621c5485f feat(content): blogging 📝
 • xero <x@xero.style>06/26/24
  d3b7f727ad docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>06/26/24
  4b8122e6cc chore(deps): ЦPDΛƬΣ DΣPZ 🔐
 • xero <x@xero.style>06/26/24
  c1c162e250 feat(content): blogging 😵
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  cc90213f09 feat(content): blogging 😵
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  8066b17666 feat(admin): add max lengths to form 🚫
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  014bb4ff0d fix(theme): limit code blocks 🎨
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  52339ab016 chore(deps): DΣPΣПDΛПᄃY ЦPDΛƬΣƧ 🔐
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  f6ea3a8cb5 chore(deps): DΣPΣПDΛПᄃY ЦPDΛƬΣƧ 🔐
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  e27e623541 feat(content): ZOMFG!yer blogging?
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  3507d5ca0d style(css): add more responsive logic 📐
 • xero <x@xero.style>06/25/24
  5a5241316d fix(deps): force exit status of commands 📦
 • xero <x@xero.style>06/24/24
  082175f0a0 docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>06/24/24
  d37b0e940c feat(content): ZOMFG! yer blogging?
 • xero <x@xero.style>06/24/24
  816d2d371f style(theme): update css styles and view layouts
 • xero <x@xero.style>06/24/24
  21d5488142 chore(deps): dependancy updates
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  6ab1fbc304 fix(tabs): formatting 💾
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  13e57509cd docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  0bfe06ea80 docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  12bb0c7adb docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  c585c9ee2a fix(typos): 🙃 sodʎʇ
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  5e7f23fa92 fix(tabs): formatting 💾
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  3bc0e7beb1 fix(domains): 𝕗𝕚𝕩 𝕕𝕖𝕗𝕒𝕦𝕝𝕥 𝕕𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟𝕤 🌐
 • xero <x@xero.style>11/15/23
  24ec4d1e7b feat(meta): ᗰOᗪIᖴY TᗩGᔕ ᗩᑎᗪ ᑕᗩTEGOᖇIEᔕ
 • xero <x@xero.style>11/01/23
  9587ea1449 feat(meta): ᔕO ᗰETᗩ
 • xero <x@xero.style>10/13/23
  f14fe61408 feat(admin): 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝘾𝙍𝙐𝘿 𝙛𝙪𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙤𝙣 𝙢𝙮 𝙗𝙤𝙤𝙩𝙨 👢
 • xero <x@xero.style>10/13/23
  992afd86da fix(admin): ค๔๓เภ ๓є๓єՇเςร 🌃
 • xero <x@xero.style>10/12/23
  3b0dc8b6ea feat(admin): ɱҽσɯ! 😸
 • xero <x@xero.style>10/12/23
  4ad273b4c4 feat(admin): ᘺᖻSᓰᘺᖻᘜ ᗩᕲᘻᓰᘉ ᗩᘉᖶᓰᑢS . 👷
 • xero <x@xero.style>10/04/23
  6455e20b04 feat(admin): 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙞𝙬𝙮𝙜 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙥𝙖𝙨𝙩 ✏⌛
 • xero <x@xero.style>10/04/23
  f8a77c0de9 feat(admin): 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙞𝙬𝙮𝙜 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙥𝙖𝙨𝙩 ✏⌛
 • xero <x@xero.style>10/04/23
  d6d8e22e29 docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>10/04/23
  9b03a8a0a6 feat(admin): ᑭᖇOTO ᗷᗩᑕKEᑎᗪ 💦
 • xero <x@xero.style>10/04/23
  6a225e7d7f fix(logic): 🄾🄿🅃🄸🄼🄸🅉🄰🅃🄸🄾🄽🅂 🔧
 • xero <x@xero.style>10/02/23
  2d6ed948b8 style(css): ѕтуℓιη η ρяσƒιℓιη 📐
 • xero <x@xero.style>10/02/23
  d2e0a8ad4d feat(feeds): 𝕤𝕪𝕟𝕕𝕚𝕔𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 🌐
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  f420cccef6 style(css): 𝔠𝔬𝔡𝔢 𝔰𝔱𝔶𝔩𝔢𝔰 🎨
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  592e41727d docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  b2fc96eac9 docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  79663cb3ad fix(pagination): ϝιx ραɠιɳαƚισɳ 🔛
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  404662b1be chore(ignore): 𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙚 𝙢𝙚! 🙈
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  28083b097f docs(README): 🔥🔥🔥
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  3e67a35845 fix(deps): ᖴᓰ᙭ ᕲᘿᕵS & ᗷᑘᓰᒪᕲ ᒪᓍᘜᓰᑢ 📦
 • xero <x@xero.style>09/29/23
  3ab5d7ce2c feat(titles): ∂уηαмι¢ ραgє тιтℓєѕ 🔝
 • xero <x@xero.style>09/28/23
  34a7f6e417 chore(workflow): rêðrg & ¢§§ £µñ 👷
 • xero <x@xero.style>09/28/23
  e0c376b157 style(css colors): 𝓢𝓬𝓱𝓮𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮𝓶𝓲𝓷𝓰 🎨
 • xero <x@xero.style>09/28/23
  b40394c5a4 feat(loading): ᕼTᗰ᙭ ᑎOᗯ ᒪOᗩᗪIᑎG... ⌛
 • xero <x@xero.style>09/27/23
  2783955275 docs(README): 𝔽ℝ𝔼𝔼𝔻𝕆𝕄 \(^▽^)/
 • xero <x@xero.style>09/27/23
  800372e9d0 docs(README): •͡˘㇁•͡
 • xero <x@xero.style>09/27/23
  7b3431f63d feat(categories): 𝕮𝖆𝖙𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝕾𝖚𝖇𝖈𝖆𝖙𝖘. 𝕮𝖆𝖙𝖊𝖌𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘 𝕸𝖊𝖔𝖜 😸
 • xero <x@xero.style>09/26/23
  9e644b9001 feat(server): ղցìղ× ʂҽէմք 🌐
 • xero <x@xero.style>09/26/23
  20c569a9b3 fix(tags): 𝓣𝓪𝓰𝓰𝓲𝓷 𝓛𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓚𝓲𝓭 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓪 𝓚𝓻𝓲𝓷𝓴 𝓜𝓸𝓹 🎨
 • xero <x@xero.style>09/26/23
  12e8a0a0a5 feat(tags): ПӨЩ ЩΣ ƬΛGGIПG ЩIƬΉ ΉYPΣЯMΣDIΛ 🏷
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  c5b8bfc69d feat(article): ᗩᖇTIᑕᒪE TEᗰᑭᒪ8ᔕ 📮
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  2f5970c3ee chore(db): 𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙚 𝙢𝙚! 🙈
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  2d590aef9b feat(tags): tagcloud ☁
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  8229990048 docs(README): 👨
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  db764adc1b feat(views): mµ§†å¢hê †ê§† 〰
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  acbf939c66 feat(deps): αԃԃ ɱυʂƚαƈԋҽ ԃҽρʂ 👨
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  11d997001d chore: 𝓗𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓚𝓮𝓮𝓹𝓲𝓷𝓰 🧹
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  8eca9f3dda docs(README): 𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗 🚨
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  1328d0fc97 docs(LICENSE): ᑭᑌᗷᒪIᑕ ᗪOᗰᗩIᑎ ᑕOᗪE :copyright: :zero:
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  58090c794c feat(assets): 𝓐𝓭𝓭 𝓘𝓶𝓪𝓰𝓮 𝓐𝓼𝓼𝓮𝓽𝓼 📷
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  f5194b897b feat(logic): ΛDD BΛƧΣ FIᄂΣƧ 📦
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  195be3ec8a feat(build): 𝕓𝕦𝕚𝕝𝕕 𝕒𝕟𝕕 𝕕𝕖𝕡 𝕤𝕖𝕥𝕦𝕡 🔧
 • xero <x@xero.style>09/22/23
  ff02eebd40 chore(setup): 𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙚 𝙢𝙚! 🙈
 • xero <x@xero.style>09/21/23
  4994c0c9c9 docs(README): 𝖎𝖓𝖎𝖙 𝖗𝖊𝖕𝖔 📦

subscribe

atom rss